O szkole

Szkoła Języków Obcych GREEN ORANGE jest jed­nym z fila­rów firmy dorad­czo — szko­le­nio­wej, świad­czą­cej swoje usługi na rynku wrocławskim.

Oferta szkoły skie­ro­wana jest do osób mają­cych wyso­kie wyma­ga­nia doty­czące poziomu naucza­nia, wykwa­li­fi­ko­wa­nych i doświad­czo­nych lek­to­rów, oraz sku­tecz­nych metod nauczania.

 

Serdecznie zapra­szamy do współpracy!

    Agata Patalas i Maciej Patalas